Pentru Taina Sfântului Botez este nevoie de:

 

 1. Copie după certificatul de naştere al pruncului, adăugând numele şi domiciliul părinţilor şi al naşilor, numărul de telefon și adresa de email
 2. O lumânare de botez, care se poate lua şi de la biserică
 3. O cruciulită(mărturie)
 4. O panză albă, numită crasmă, de dimensiunile unui cearceaf mai mic
 5. Un prosop mare cu care va fi şters pruncul după Botez
 6. Un prosopel pentru preot
 7. O sticlă de vin roşu dulce pentru împărtăşirea pruncului
 8. O sticluţă cu ulei de masline, care va fi sfinţit pentru ungerea pruncului
 9. Un rând nou de hainuţe, de preferat de culoare albă;
 10. O fasă (panglică)
 11. Nașii trebuie să fie ortodocși sau cel puțin unul dintre ei- cazul fam. mixte

Notă: Roşu-este necesar; Negru-dacă există posibilitate

 

Botezul poate avea loc numai în biserică, doar în cazuri excepționale se săvârșește în altă parte.

Dacă se poate, recomandăm ca nașii (unul din ei) să cunoască pe dinafară Crezul şi dacă există posibilitatea să se mărturisească (spovedească).

 

Va rugăm insistent să citiţi Crezul si învătătura despre Taina Botezului!

 

Simbolul credinței (Crezul)

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,

Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,

născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire

S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om;

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat;

Şi a înviat a treia zi după Scripturi;

Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui;

Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor;

Și viaţa veacului ce va să fie.

Amin.

 

Ce este Botezul?

 

Botezul este acea Sf. Taină care, prin lucrarea văzută a întreitei cufundări în apă şi chemarea Sf. Treimi, împărtăşeşte harul care şterge păcatul strămoşesc şi celelalte păcate şi face pe cel ce o primeşte membru al Bisericii, născut la o viaţă nouă în Hristos, cum zice Sf. Apostol Pavel: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos lisus ne-am botezat, întru moartea Lui neam botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom. 6, 3-4). Botezul deschide împărăţia cerurilor celor ce-l primesc, după cuvântul Mântuitorului: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan3, 5). Sf. Grigorie Teologul zice că Scriptura cunoaşte trei feluri de naşteri: cea trupească, cea din botez şi cea din înviere. Fără naşterea prin Botez, nu e cu putinţă naşterea prin Înviere.

 

Ce condiţii se cer pentru primirea Sf. Botez?

 

Cel ce se botează trebuie să se pocăiască de toate păcatele săvârşite şi să creadă în Iisus Hristos ca în Dumnezeu şi ca în Mântuitorul lumii, cum îndeamnă Sf. Petru pe viitorii primi creştini: „Pocaiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Sfântului Duh” (Fapte 2, 38).

 

Copiii, neîndeplinind cele două condiţii, de ce sunt botezaţi?

 

Copiii sunt botezaţi pentru a li se şterge păcatul strămoşesc. Botezul lor se face prin credinţa altora. Unele din minunile Mântuitorului au fost săvârşite asupra anumitor persoane nu pentru credinţa lor, ci pentru credinţa altora. Se cunoaşte cazul slăbănogului care a fost adus înaintea Mântuitorului, prin deschiderea acoperişului casei în care Se afla Domnul, şi vindecat pentru credinţa celor care îl purtau: „Iar Iisus, văzând crediţa lor, a zis slăbănogului: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale” (Marcu 2, 5). La fel se petrece lucrul cu vindecarea slugii sutaşului (Matei 8, 5-13), precum şi cu vindecarea fiicei femeii cananeence (Matei 15, 22-28). Copiii neopunând o piedică personală, dumnezeiescul har poate lucra asupra lor prin Sf. Botez, fără rezistenţă.

Copiii n-au nevoie de pocainţă pentru a primi Botezul, pentru că ei n-au păcate personale, ci numai pe cel strămoşesc. Moartea copiilor nebotezaţi e un păcat care apasă greu asupra părinţilor. Sf. Grigorie de Nissa osândeşte pe cei ce amână Botezul. Mântuitorul, zice Sf. Irineu, «a venit ca pe toţi să-i mântuiască, pe cei care se nasc din nou prin El în Dumnezeu: prunci, copii, tineri şi bătrâni».

 

Ce adeveriri ne dă Sf. Scriptură despre Botezul copiilor?

 

Tăierea-împrejur, care preînchipuia Botezul (Col. 2, 11-13), se făcea şi copiilor; potopul (I Petru 3, 20-21) şi trecerea Mării Roşii (Ies. 14, 21-22), care preînchipuiau acelaşi Botez, au fost petrecute şi de copii; făgăduinţa Sf. Duh spre iertarea păcatelor e dată şi copiilor (Fapte 2, 38-39). Sf. Apostoli Petru, Pavel şi alţii botează atâtea „case” sau „familii”, din care nu puteau lipsi copiii. Se ştie cum Sf. Apostol Pavel a botezat „casa” temnicerului din Filipi (Fapte 16, 33), pe a lui Ştefana din Corint (I Cor. l, 16), pe a Lidiei (Fapte 16, 15), iar Sf. Apostol Petru a botezat casa lui Corneliu (Fapte 10, 47-48) şi împreună cu Sf. Apostol Ioan a împărtăşit, după Botez, Sf. Duh locuitorilor din Samaria, care nu puteau fi fără de copii (Fapte 8, 12-17).

Biserica a rânduit chezaşia duhovnicească a părinţilor sufleteşti, după pildă chezaşilor care vin cu slăbănogul la Mântuitorul, după aceea a sutaşului care dă chezăşie pentru sluga lui şi după aceea a femeii cananeence, care dă chezăşie pentru fiica ei, despre care am vorbit mai înainte (Matei 8, 5-13; 15, 22-28; 17, 14-18). Aceşti chezaşi se numesc naşi. Ei garantează că vor lua sub ocrotirea lor sufletească pe finii lor, spre a-i creşte în credinţă. Naşii sunt mărturisiţi de tradiţia bisericească.

 

Despre Naşi

 

Se cuvine ca naşul celui ce se botează să fie ortodox şi cucernic. Asemenea trebuie să se ia aminte ca naşul să fie ortodox şi cunoscător al dreptei credinţe. Căci eu am auzit lucru foarte greu şi fără socotinţă că unii fac naşi ai copiilor lor pe cei ce nu cred şi pe eretici, pentru pricini omeneşti, nădăjduind oarecare foloase. Unii ca aceştia şi taina o leapădă şi pe copiii lor nui luminează, ci mai vârtos îi întunecă. Iar preotul care slujeşte părtaş se face celor depărtaţi de Dumnezeu. Căci cum ar putea să înveţe dreapta credinţă cel ce nu cunoaşte pe Dumnezeu, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Precum scrie, cel ce face unele ca acestea osândit este.

 

Care sunt efectele sau roadele Sf. Botez?

 

Roadele Sf. Botez sunt: ştergerea păcatului strămoşesc şi a eventualelor păcate personale, în cazul adulţilor .(Fapte 2, 38-39; 22, 16; Col. 2, 12-13; I Petru 3, 21); renaşterea duhovnicească prin primirea primului har şi o viaţă nouă în Hristos. Sf. Apostol Pavel zice: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3, 27) şi „Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2, 20).

 

 

 

Sursa: Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă, Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu binecuvântarea și purtarea de grijă Înalt Prea Sfințitului Iustinian, Patriarhul României, la anul 1952 de Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, retipărită în anul 1992 la București, în anul 1993 la Cluj iar în anul 1996 la Iași. Ediție electronică APOLOGETICUM, 2006

Ne puteţi găsi astfel:


Biserica Ortodoxă Română

Mitropolia Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

Parohia "Naşterea Maicii Domnului şi Sfânta Muceniţă Afra"

Preot paroh:

Pr. Ioan-Petru Scripciuc

Mobil : (+49) (0) 152 363 719 08

E-mailparohialandsberg@gmail.com

Facebook: Parohia Romana Ortodoxa Landsberg

Social Media


Sinaxar